Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „ZOOÚ“).
Zároveň se zasláním informací o mé osobě tímto uděluji paní Denise Walterové, podnikající jako Denisa Walterová – 9. VLNA CASTING, se sídlem 10100 Praha – Vršovice, Kodaňská 598/28, IČO: 62569457 (dále jen „9. VLNA CASTING“), jakožto správci osobních údajů, svůj výslovný souhlas s tím, aby po dobu 30 let zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměny, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace) moje citlivé a osobní údaje pro účely:
• zjištění mých relevantních potřeb jakožto spolupracovníka 9. VLNY CASTING
• plnění smlouvy a poskytování služeb
• nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek na uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech, či zprostředkování obdobné práce pro mojí osobu
• vedení evidence spolupracovníků
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla – na mobil, domů, do práce + náhradní tel. číslo (číslo blízké osoby a její jméno), další kontaktní spojení – Skype, Facebook, Instagram a další sociální sítě, vlastní webové stránky, e-mailová adresa, datum narození, číslo průkazu totožnosti, pohlaví, povolání, vlastnictví řidičského průkazu (a typ řidičského oprávnění dle skupiny), číslo bankovního účtu, informaci, zda je dotyčný plátce DPH a/nebo pracuje-li na IČO, informaci, zda je subjekt údajů profesionální herec či tanečník a pokud ano, specifikovat obor, který subjekt údajů vystudoval/a či kterému se věnujete, informaci o schopnostech a dovednostech, či profesních zdatnostech, které mohou být využity při herecké práci či v modelingu (sportovní činnosti, hru na hudební nástroje, zpěv apod.), výška, míry (prsa- pas-boky), konfekční velikost (S, M, L apod.), velikost bot, barva očí, barva vlasů, info o předchozích zkušenostech s herectvím a modelingem, požadavek na minimální denní honorář, ochota dělat hostesku/hostesa, ochota dělat komparz, ochota vystupovat v prádle, popř. nahá/ý, informace tetování, rodný jazyk, znalost anglického jazyka, znalost dalších cizích jazyků, národnost, informace, zda je subjekt údajů již zastupován nějakou jinou modelingovou či castingovou agenturou, fotografie subjektu údajů, videozáznam subjektu údajů (včetně audiozáznamu), etnický původ, případný fyzický handicap, u dětí též informace o zákonném zástupci , tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.
Na základě tohoto souhlasu je 9. VLNA CASTING oprávněna poskytnout moje osobní a citlivé údaje ke shora uvedeným účelům rovněž vybraným společnostem a obchodním partnerům 9. VLNY CASTING.
Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
9. VLNA CASTING, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich citlivých a osobních údajů 9. VLNOU CASTING.
9. VLNA CASTING zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
9. VLNA CASTING zpracovává pouze přesné osobní a citlivé údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanovenými účely, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 30 let.
Základní účely zpracování osobních údajů:
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• účetní a daňové účely;
• splnění právní povinnosti;
• zjištění mých relevantních potřeb jakožto zákazníka 9. VLNY CASTING
• nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek na uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech, či zprostředkování obdobné práce pro subjekt údajů
• vedení zákaznické evidence
Rozsah zpracování osobních údajů:
9. VLNA CASTING zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti; u dětí též informace o zákonném zástupci , tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.
• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla – na mobil, domů, do práce + náhradní tel. číslo (číslo blízké osoby a její jméno), další kontaktní spojení – Skype, Facebook, Instagram a další sociální sítě, vlastní webové stránky, e-mailová adresa;
• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, pohlaví, povolání, vlastnictví řidičského průkazu (a typ řidičského oprávnění dle skupiny), informaci, zda je dotyčný plátce DPH a/nebo pracuje-li na IČO, informaci, zda je subjekt údajů profesionální herec či tanečník a pokud ano, specifikovat obor, který subjekt údajů vystudoval/a či kterému se věnujete, informaci o schopnostech a dovednostech, či profesních zdatnostech, které mohou být využity při herecké práci či v modelingu (sportovní činnosti, hru na hudební nástroje, zpěv apod.), výška, míry (prsa- pas-boky), konfekční velikost (S, M, L apod.), velikost bot, barva očí, barva vlasů, info o předchozích zkušenostech s herectvím a modelingem, požadavek na minimální denní honorář, ochota dělat hostesku/hostesa, ochota dělat komparz, ochota vystupovat v prádle, popř. nahá/ý, informace tetování, rodný jazyk, znalost anglického jazyka, znalost dalších cizích jazyků, národnost, informace, zda je subjekt údajů již zastupován nějakou jinou modelingovou či castingovou agenturou, fotografie subjektu údajů, videozáznam subjektu údajů (včetně audiozáznamu), etnický původ, případný fyzický handicap.
Zdroje osobních údajů:
9. VLNA CASTING získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.
9. VLNA CASTING vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a 9. VLNOU CASTING.
Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle 9. VLNY CASTING a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi zpracovatelem a 9. VLNOU CASTING jako správcem.
Povaha zpracování:
9. VLNA CASTING zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je 9. VLNOU CASTING technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje 9. VLNA CASTING i od případných zpracovatelů osobních údajů.
9. VLNA CASTING informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních a citlivých údajů o účelu jejich zpracování, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
9. VLNA CASTING poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že 9. VLNA CASTING nebo smluvní zpracovatel 9. VLNY CASTING provádí zpracování osobních či citlivých údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
• požádat 9. VLNU CASTING nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
• požadovat, aby 9. VLNA CASTING nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
• 9. VLNA CASTING vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat.
Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek nemožnost další spolupráce, resp. uzavření předpokládaných smluv, neboť tato je založená na sdílení osobních a citlivých údajů za účelem nalezení a/nebo zprostředkování práce pro mou osobu.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram